Veilingvoorwaarden

Algemeen

 1. Schuttert Sport Sales (hierna: ‘SSS’) organiseert een veiling van veulens en sportpaarden (hierna: ‘de Veiling’) op zaterdag 6 juli tijdens CSI Ommen te Stegeren De veiling zullen plaatsvinden onder toezicht van een notaris.
 2. De relatie tussen SSS en de verkoper is een overeenkomst van opdracht.
 3. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen SSS en de verkoper en op de relatie tussen SSS en de bieder/koper. Zowel de verkoper als de bieder/koper neemt geheel voor eigen rekening en risico deel aan de Veiling. SSS is jegens de verkoper en de bieder/koper in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in deze veilingvoorwaarden omschreven.
 4. Een koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de verkoper en de bieder/koper. De bieder/koper is evenwel verplicht de schriftelijke koopovereenkomst als bedoeld onder sub 11 te tekenen. SSS is niet gebonden aan overeenkomsten tussen de verkoper en de bieder/koper. SSS kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt.
 5. Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of ten behoeve van SSS werkzaam zijn of waren. De bepalingen in deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze (rechts)personen van toepassing, als waren zij zelf SSS.
 6. De deelname aan de veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze veilingvoorwaarden. Eventueel door een verkoper of bieder/koper gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

 

Veiling

 1. SSS onderzoekt en selecteert de veulens/paarden die in aanmerking komen voor deelname aan de Veiling. SSS is hierbij bevoegd, maar niet verplicht advies in te winnen bij derden. SSS heeft op elk moment het recht de deelname van een veulen of paard aan de Veiling te weigeren op grond van (lichamelijke) gebreken, alsmede wegens andere door SSS te bepalen gronden, ook indien een veulen of paard reeds voor de Veiling is of zijn geselecteerd. Een deelnamebesluit van SSS is bindend. SSS is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, de door de verkoper gemaakte kosten te vergoeden.
 2. De geselecteerde veulens/paarden worden verkocht voetstoots zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden, teneinde door bieder/koper te worden opgefokt tot volwassen paard. De veulens/paarden worden bij opbod verkocht. Indien geen openingsbod wordt gedaan is de veilingmeester bevoegd met een verlaagd openingsbod te starten. De veilingmeester heeft het recht de volgorde van de te verkopen veulens/paarden te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren.
 3. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod definitief is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Een verkoper die zijn veulen terugkoopt, wordt beschouwd als bieder/koper en voor de alhier bedoelde verkoper gelden aldus eveneens alle bepalingen in deze veilingvoorwaarden die bieders/kopers betreffen.
 4. Eerst bij levering van het veulen/paard door de verkoper aan de bieder/koper, gaat het risico ter zake het veulen/paard over van de verkoper op de bieder/koper en wel onmiddellijk.
 5. De bieder/koper zal onmiddellijk na gunning onder vertoning van legitimatie een schriftelijke koopovereenkomst tekenen. Mocht de koopovereenkomst niet onmiddellijk aan de bieder/koper ter ondertekening worden aangeboden, dan dient hij zich direct na de veiling te melden bij het secretariaat van SSS.

 

Informatie

 1. SSS heeft gepoogd de website en brochure met geselecteerde veulens/paarden voor de Veiling zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De hierin opgenomen informatie, waaronder, maar niet uitsluitend over de pedigrees is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de veulens/paarden, zonder de pretentie volledig te zijn.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper de juistheid van de informatie te controleren en SSS voor de Veiling schriftelijk te informeren over eventuele fouten/ onvolledigheden en noodzakelijke wijzigingen/ aanvullingen. In hoeverre eventuele wijzigingen/aanvullingen worden opgenomen is ter vrije beoordeling van SSS.
 3. De verkoper is verplicht voorafgaand aan de foto- videodag voor zijn rekening een veterinair rapport aan SSS ter beschikking te stellen, afkomstig van een door hem aangewezen erkende veterinair. De verkoper dient voornoemd rapport voorafgaand aan de foto- /videodag aan SSS te verstrekken. Tijdens voornoemde foto-/videodag alsmede op de dag van de Veiling, is een door SSS aangewezen veterinair aanwezig die het aangemelde veulen/paard inspecteert en het voornoemde veterinair rapport controleert. Er zal een klinische keuring plaatsvinden. Als deze veterinair onjuistheden of onvolledigheden constateert, zal hij zijn bevindingen hechten aan het eerder opgestelde veterinair rapport. Op de dag van de Veiling kunnen verkoper en bieder/koper een afschrift van het veterinair rapport inclusief eventuele aangehechte bevindingen inzien.

Alle sportpaarden zijn ten laatste 3 maanden voorafgaande aan de veiling röntgenologisch gekeurd incl hals en rug. Tevens heeft er een gebruikelijke klinische (sportpaarden-)keuring vóór de veiling plaatsgevonden. De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiële koper worden opgevraagd en ingezien op het veilingkantoor.

 1. De bieders/kopers zijn verplicht op verzoek van SSS informatie te verschaffen omtrent hun financiële gegoedheid, onderbouwd aan de hand van bescheiden waaruit deze gegoedheid blijkt.

 

Kosten en betaling

 1. Alle tarieven en prijzen in deze veilingvoorwaarden zijn exclusief btw. Over de koopsom en het commissiebedrag wordt btw in rekening gebracht.
 2. Het door de verkoper te betalen commissiebedrag bedraagt 10% excl. btw over de koopsom.
 3. Bij terugkoop door de verkoper van een veulen tot en met een bedrag van € 9.500,-, is hij geen commissiebedrag verschuldigd conform het bepaalde in sub 17 en volgende van deze voorwaarden. Indien deze bieding bij terugkoop door verkoper hoger is dan €9.500,- is verkoper naast de 10% commissie tevens het opgeld verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in sub 19 en volgende van deze voorwaarden.
 4. De bieder/koper dient op de Veiling de koopsom, vermeerderd met 10% opgeld excl. btw over de koopsom, via een banktransactie of via pin te betalen na ontvangst van de factuur. In euro’s zonder enige korting of inhouding. Bij een fysieke veiling dient een nieuwe koper zich te melden voor betaling bij het secretariaat van SSS.
 5. Indien de koper zijn verplichtingen uit hoofde van sub 19 niet nakomt, heeft SSS het recht het veulen onmiddellijk opnieuw te veilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke koper niet wordt aanvaard. De oorspronkelijke koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de lagere koopsom bij de tweede veiling, alsmede de daarmee gepaard gaande kosten aan SSS te voldoen. De koper heeft geen aanspraken jegens SSS ingeval een hogere opbrengst wordt gerealiseerd bij de tweede veiling.
 6. Slechts met voorafgaand verkregen toestemming van SSS heeft een koper het recht per bank te betalen, waarbij het verschuldigde binnen 8 dagen na de veiling op het rekeningnummer van SSS dient te zijn bijgeschreven. SSS heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te onthouden indien de koper zijn financiële gegoedheid naar het oordeel van SSS niet aantoont of onvoldoende zekerheid stelt middels een bankgarantie of anderszins. SSS heeft het recht de door haar gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken indien naar haar oordeel twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de koper of over de door hem gestelde zekerheid.
 7. Alleen de door SSS erkende commissionairs die voor aanvang van de veiling bij het secretariaat van SSS schriftelijk hebben opgegeven dat zij optreden voor één of meer van de bieders/kopers, kunnen aanspraak maken op provisie (excl btw over de gehele koopsom) conform onderstaande staffel;

Veulens:

 • 2,5% provisie bij een verkoopbedrag tussen € 15.000,- en € 20.000,-
 • 5 % provisie bij een verkoopbedrag boven de € 20.000,-

Sportpaarden:

 • 5 % provisie bij een verkoopbedrag tot en met € 50.000,-
 • 7,5 % provisie bij een verkoopbedrag tot en met € 100.000,-
 • 10 % provisie bij een verkoopbedrag boven de € 100.000,-

De commissionair zal na ondertekening van het koopcontract gelijkwaardig zijn als zijnde koper en aan de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen worden gehouden en verantwoordelijk zijn voor een correcte (financiële) afhandeling. Nadat de bieder/koper geheel aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan en het veulen of paard is afgeleverd bij koper, is SSS, niet eerder dan twee weken na levering, de provisie verschuldigd.

 1. Betaling aan enig ander dan SSS bevrijdt de verkoper, dan wel de koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens SSS. Zolang SSS geen algehele betaling van de koper heeft ontvangen blijft de verkoper eigenaar van het veulen/paard.
 2. Indien SSS niet binnen 30 dagen na de veiling algehele betaling van de verkoper en/of koper heeft ontvangen, is de verkoper en/of koper van rechtswege in verzuim en een vergoeding verschuldigd aan SSS ter hoogte van 12% over de koopsom, vermeerderd met een rente van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf de veiling tot het tijdstip van algehele betaling. Een en ander onverminderd het recht van SSS op nakoming en/of schadevergoeding.
 3. Indien SSS niet binnen 30 dagen na de veiling algehele betaling van de koper heeft ontvangen, heeft SSS voorts het recht zonder ingebrekestelling namens de verkoper en zonder zijn toestemming de koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de koper blijven in dat geval jegens SSS gehouden om aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van SSS betreffen.
 4. Indien de koper of de verkoper zijn (betalings)verplichtingen jegens SSS niet nakomt, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die SSS daardoor maakt voor rekening van de koper dan wel de verkoper, met een minimumbedrag van € 1.000.
 5. Indien sprake is van een veulen met een bekend gebrek waarvan een door SSS aangewezen veterinair schriftelijk heeft verklaard dat herstel (genezing) mogelijk is, dan is de koper verplicht conform de voorwaarden in sub 19 tot en met 26 aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij dood of afkeuring van een veulen/paard door de vorenbedoelde veterinair, die omtrent de gezondheidstoestand van het veulen/paard bindend beslist, vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen levering door de verkoper aan de koper had dienen plaats te vinden, wordt de koopovereenkomst als ontbonden beschouwd en de koopsom met de daarover eventueel verschuldigde btw door SSS gerestitueerd. Het inschrijfgeld en het opgeld worden door SSS niet aan de verkoper respectievelijk de koper gerestitueerd c.q. blijven aan SSS verschuldigd. Voor wat betreft de termijn(en) waarbinnen levering van vorenbedoeld veulen dient plaats te vinden, wordt verwezen naar het bepaalde in sub 36.
 6. Indien en pas nadat aan alle (betalings)verplichtingen jegens SSS is voldaan door zowel de verkoper als de koper, zal SSS uiterlijk 10 dagen na leveringsmelding door verkoper als bedoeld in sub 33, de koopsom aan de verkoper voldoen. Indien de koper overeenkomstig het bepaalde in sub 37 tot en met 40 aan SSS melding maakt van een gebrek of stalondeugd, en daarover een geschil ontstaat, is SSS echter niet gehouden tot betaling aan de verkoper, noch tot terugbetaling aan de koper. SSS is eerst gehouden tot bedoelde betaling aan de verkoper of bedoelde terugbetaling aan de koper, indien en zodra vorenbedoeld geschil (o.a.) overeenkomstig het bepaalde sub 37 tot en met 40 ten voordele van de verkoper respectievelijk de koper is afgewikkeld.

 

Afwezigheid veulens/paarden op de Veiling

 1. Een geselecteerd veulen of paard dient aan de Veiling deel te nemen, bij gebreke waarvan de verkoper aan SSS de door haar gemaakte kosten, met een minimum van € 750,- excl. btw dient te voldoen.
 2. Indien een veulen of paard naar oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de veiling zal kunnen deelnemen, dan dient dit tijdig, schriftelijk en met omschrijving van de aandoening aan SSS te worden medegedeeld, waarna SSS het recht heeft een door haar aangewezen veterinair de aard van de aandoening te doen vaststellen. De vaststelling van die veterinair ter zake is bindend. Indien de verkoper aan en naar bindend oordeel van die veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het veulen (tijdig) te onderzoeken, dan wel indien het veulen door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, is de verkoper de in sub 29 genoemde vergoeding aan SSS verschuldigd.

 

Aanlevering, verwijdering en levering veulens/paarden

 1. Verkopers zijn verplicht hun veulen en merrie of sportpaard op een door SSS aan te geven tijdstip in een goede veilingconditie op het veilingterrein aan te leveren.
 2. De verkoper levert het veulen of paard aan de koper door bezitsverschaffing op het door de koper binnen Nederland aan te geven adres, met inachtneming van hetgeen is bepaald in sub 33 t/m 36. De kosten van levering zijn voor rekening van de verkoper. Indien de koper en/of verkoper buiten Nederland woonachtig is, zal de levering in overleg tussen beide partijen plaatsvinden. Kosten voor het transport naar het buitenland zijn voor de koper. Levering vindt plaats binnen de in deze veilingvoorwaarden genoemde termijnen.
 3. Nadat de koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan (overeenkomstig het bepaalde in sub 19 dan wel 21, aldus betaling aan SSS) meldt SSS de betaling door de koper zo spoedig mogelijk aan verkoper. De verkoper dient het veulen nadat de betaling door SSS aan verkoper is gemeld aan koper te leveren, binnen 7 dagen of in overeenstemming met de koper. De verkoper meldt de daaropvolgende levering zo spoedig mogelijk schriftelijk aan SSS door het formulier ‘bewijs van levering’ in te vullen, te ondertekenen en aan SSS te retourneren. Uitzondering hierop zijn de in sub 34 en 35 bedoelde veulens/paarden. Levering daarvan vindt plaats op de wijze als bepaald sub 34 en 35, waarbij de vorenbedoelde melding van levering door de verkoper onverkort van toepassing is. Elke levering anders dan voormeld en overigens bepaald in deze veilingvoorwaarden is volledig voor risico van de verkoper. Verkopers dienen de al dan niet verkochte veulens/paarden uiterlijk binnen drie uur na afloop van de veiling van het veilingterrein te hebben verwijderd. Indien de verkoper hiermee in gebreke is, heeft SSS het recht het veulen of paard van het veilingterrein te verwijderen en elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van SSS te maken kosten voor rekening komen van de verkoper.
 4. Indien een veulen of paard niet binnen 3 maanden na de Veiling aan de koper is afgeleverd, vanwege feiten/omstandigheden die in de risicosfeer van koper zijn gelegen, is het veulen of paard vanaf de eerstvolgende dag voor rekening en risico van de koper. Van de in dit sub vermelde leveringstermijn kan alleen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen en na tussenkomst van SSS. Een veulen met een bekend gebrek als bedoeld in sub 27 blijft tot het moment van levering aan de koper voor rekening en risico van de verkoper, met inachtneming van het bepaalde in sub 37.
 5. Levering aan de koper van een veulen jonger dan 4,5 maand op de in de sub 33 vermelde risico overdrachtsdatum dient binnen 1 maand na het tijdstip waarop het veulen die leeftijd bereikt plaats te vinden. Levering van een veulen met een bekend gebrek als bedoeld in sub 27 aan de koper dient ingeval van het in sub 27 en 37 bedoelde herstel, vast te stellen door de in sub 27 en 37 bedoelde veterinair, binnen 1 maand na herstel doch uiterlijk binnen 6 maanden na de veiling plaats te vinden.
 6. De koper kan in ieder geval pas nadat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, waaronder mede begrepen die jegens SSS, over het veulen of paard beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen.

 

Stalondeugden en gebreken

 1. Verkopers zijn verplicht hun veulens/paarden vrij van gebreken en stalondeugden aan te leveren, te laten veilen en te leveren en geven een dienovereenkomstige garantie af. Niet onder deze garantie valt het ontbreken van OC en OCD bij het veulen en de aanwezigheid van het wffs-gen. Indien de wet en/of jurisprudentie over betreffende garantie en/of duur daarvan dwingend anders bepalen, geldt bedoelde dwingende andere bepaling. Indien een veulen ter verkoop wordt aangeboden met een voorafgaand aan de koop bij zowel de verkoper als de koper bekend gebrek waarvan een door SSS aangewezen veterinair schriftelijk verklaart dat herstel (genezing) mogelijk is, als bedoeld in sub 27, dan neemt de verkoper de verplichting op zich het veulen onder zich te houden en voor herstel (genezing) zorg te dragen, zonder dat dit voor de koper extra kosten met zich meebrengt. Het veulen blijft tot het moment van levering aan de koper voor rekening en risico van verkoper.
 2. Indien de koper bij het gekochte veulen of paard stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten, weven of luchtzuigen, niet zijnde een bekend gebrek als bedoeld sub 37, dient de koper uiterlijk binnen 7 dagen na levering bij de nieuwe eigenaar SSS hiervan schriftelijk met omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte te stellen. Alsdan zal SSS het veulen of paard op een door haar te bepalen locatie onderbrengen, teneinde het veulen of paard door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. De bedoelde veterinair stelt de aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar oordeel van die veterinair van door de koper omschreven stalondeugden sprake is, dan dient de verkoper de ter zake gemaakte kosten, waaronder voor wat betreft de stalling, het transport en die veterinair, aan SSS te voldoen. De koper dient de bedoelde kosten aan SSS te voldoen indien naar oordeel van die veterinair geen sprake is van de door de koper omschreven stalondeugden.
 3. Het bepaalde in sub 37 geldt eveneens indien de koper bij het gekochte veulen of paard gebreken, anders dan een in sub 37 bedoeld bekend gebrek en anders dan bedoelde stalondeugden, constateert. De verkoper dient het veulen of paard direct en op eigen kosten terug te nemen, tegen terugbetaling van de koopsom, indien de koop rechtsgeldig wordt ontbonden of vernietigd.
 4. Indien de koper niet binnen voornoemde termijn van 7 dagen na levering op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden of (andere) gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt het recht van de koper de koop te ontbinden of een beroep te doen op een wilsgebrek, tenzij de wet en/of jurisprudentie daaromtrent dwingend anders bepalen.

 

Ontbinding en vernietiging

 1. Indien de koop rechtsgeldig door de verkoper of koper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de verkoper en de koper gehouden aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens SSS te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van SSS betreffen. De koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.

 

Aansprakelijkheid

 1. SSS is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie op de website of in de brochure, de informatie gegeven op het veilingterrein en de informatie tijdens de veiling.
 2. SSS is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinair rapport (met inbegrip van eventuele aangehechte (aanvullende) bevindingen), de veterinaire informatie gegeven op het veilingterrein en de veterinaire informatie tijdens de veiling.
 3. SSS is niet aansprakelijk voor schade voor, tijdens of na de veiling door of aan personen, goederen of paarden geleden.
 4. Ter zake van de paarden sluit SSS geen verzekering af ten behoeve van de verkopers en/of bieders/kopers. Aangezien verkopers geheel voor eigen rekening en risico aan de veiling deelnemen, adviseert SSS verkopers bedoelde verzekering zelf af te sluiten.
 5. Ingeval van dood van het veulen of paard op de dag van de veiling, terwijl de betreffende verkoper of koper geen uitkering op grond van een eventueel zelf afgesloten verzekering ontvangt, zal SSS het opgeld aan de betreffende koper terugbetalen.
 6. SSS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Hieronder valt tevens de wanbetaling van de koper.
 7. SSS sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van SSS en/of diegenen die voor of ten behoeve van SSS werkzaam zijn of waren.
 8. Een ieder die schade toebrengt aan goederen en/of gebouwen van (dan wel gebruikt door) SSS en/of van diegenen die voor SSS werkzaam zijn of waren, is aansprakelijk voor deze schade.

 

Overig

 1. Indien ter zake van de overgang van geveilde veulens/paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de koper wordt in eerste instantie gefactureerd met het Nederlandse btw tarief, koper verplicht zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken. Daarop volgend zal het btw nultarief worden toegepast en de btw met de koper worden verrekend.
 2. Indien toepassing van het btw-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende veulen of paard. Op verzoek van SSS is de koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan SSS te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de koper aan de voorwaarden van sub 51 heeft voldaan. De koper vrijwaart SSS in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van sub 50. Daarbij is de koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die SSS maakt, met een minimumbedrag van € 1.000.
 3. Alle kosten, tarieven, provisies en vergoedingen zijn gebaseerd op de belastingwetgeving, geldend op 1 januari 2021. Mocht de wetgeving op enig moment veranderen, dan is SSS gerechtigd alle kosten, tarieven, provisies en vergoedingen aan te passen.

 

Conversie

 1. Indien een of meer van in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.

 

Geschillen

 1. Indien bij een gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is de veilingmeester bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken. Ingeval van vorenbedoeld verschil van mening omtrent het laatste bod is de veilingmeester bevoegd de verkoop bij opbod te doen continueren.
 2. Indien de veilingmeester de notaris verzoekt een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De notaris is gedurende de veiling tevens bevoegd te oordelen over geschillen van andere aard dan ter zake van de biedingen en gunningen.
 3. De rechtsverhoudingen tussen SSS, de koper en de verkoper zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Geschillen, anders dan die ingevolge het bepaalde in sub 54 en 55 aan het oordeel van de veilingmeester of de notaris zijn onderworpen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Röntgen aanvraag

Röntgen aanvraag voor Veilingvoorwaarden.

X-Ray Request

Request the X-Ray for Veilingvoorwaarden.